Algemene verkoopsvoorwaarden

1.

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte bestellingen of verkoopovereenkomsten. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden, zelfs indien vermeld op besteldocumenten uitgaande van de klant, zijn alleen aan ons tegenstelbaar, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.

Bij levering door onze zorgen aan huis, zijn wij verantwoordelijk tot levering aan het gelijkvloers van het gebouw. Beschadigingen door moeilijke toegankelijkheid binnen de woning kunnen onmogelijk ten laste gelegd worden van de verkoper. De inhuring van eventuele verhuisliften is nooit, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte of verkoopnota, ten laste van de verkoper.

3.

Betalingsvoorwaarden : netto contant, zonder betalingskorting bij levering, tenzij anders vermeld op de offerte of verkoopnota.

4.

Eventuele klachten, om geldig te zijn, moeten schriftelijk gedaan worden binnen acht dagen na levering of plaatsing. De inroeping van een klacht kan niet aangewend worden om de betalingen van correct aangeleverde goederen en diensten niet te betalen, zelfs indien die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

5.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ze volledig betaald zijn.

6.

Onze rekeningen zijn betaalbaar te Hasselt en op de aangeduide vervaldag. Wij wijken niet af van het betalingsbedrag dat de bevoegdheid bepaalt. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, gelijk aan de wettelijke intrestvoet. In geval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het verzenden van een aangetekend herinneringsschrijven is de schuldenaar gehouden tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 €, wegens het nadeel ons toegebracht door de laattijdige uitvoering van de betalingsverplichting.

7.

In geval van gelijk welke betwisting zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.